Uusi tekoälytutkimus käynnistynyt – tavoitteena terve aikuisuus syövän sairastaneille lapsille

Tyksin lasten syöpäyksikön ja Turun yliopiston uuden yhteisen tutkimusprojektin tavoitteena on tehostaa syöpään sairastuneiden lasten syöpien myöhäisvaikutusten hoitamista ja varmistaa terve aikuisuus. Apuna käytetään tekoälyä.

Tyksin lasten syöpäyksikössä ja Turun yliopistossa on aloitettu maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen tutkimusprojekti, jossa tehostetaan tekoälyn avulla syövän sairastaneiden lasten jatkohoitoa. Dosentti ja syöpätutkija Päivi Lähteenmäen ja kliinisen hoitotieteen professorin Sanna Salanterän tutkimuksen tavoitteena on taata paras mahdollinen loppuelämä syövän sairastaneille lapsille. Aamu rahoittaa tutkimusprojektin 28 000 euron suuruisella apurahalla.

dos. Päivi Lähteenmäki ja prof. Sanna Salanterä

 

Tutkimusprojektissa tunnistetaan tekoälyn avulla sairaskertomuksista jatkohoitoon vaikuttavia psykososiaalisia riskitekijöitä ja etsitään ne potilaat, jotka tarvitsevat tehokkaampaa tukea syövästä selvittyään.

Projektissa käsitellään algoritmien avulla suuria tietomassoja eli sairaanhoitopiirin tietoaltaaseen säilöttyä sähköistä potilaskertomustietoa. Potilaskertomuksista opitaan tunnistamaan tiettyjä hoidon aikana ja sen jälkeen esiintyneitä psykososiaalisia riskitekijöitä, jotka vaikuttavat jatkohoidon tarpeeseen.

“Mitä enemmän asiaa on tutkittu, sitä varmemmaksi on tullut, että parasta mahdollista hoitoa saadakseen ihmistä on tarkasteltava kokonaisuutena. Tämän tutkimuksen avulla pyrimme tunnistamaan hoidon aikana kirjattuja ilmaisuja ja tekijöitä, jotka ennustavat psykososiaalisten myöhäisvaikutusten ilmenemistä ja joiden hoitoon tai ennaltaehkäisyyn voitaisiin jatkossa panostaa. Jatkohoidon tarve voi olla fyysinen, mutta myös psyykkinen. Kehitettävällä algoritmilla toivomme voivamme varmistaa kokonaisvaltaisen hoidon, johon sisältyy myös riittävä psykososiaalinen tuki”, Päivi Lähteenmäki sanoo.

Uusi tutkimusprojekti auttaa hahmottamaan potilaskohtaisesta pirstaloituneesta ja usein tekstimuodossa olevasta hoitotiedosta kokonaisuuden. Kehitettävän työvälineen avulla pyritään varmistamaan aiempaa täsmällisempi ja laadukkaampi hoito.

Tutkimuksesta tekee ainutlaatuisen sen kunnianhimoisuus.

”Tekstinlouhintaa on käytetty esimerkiksi Ruotsissa, jossa on etsitty algoritmeilla potilastiedoista sanoja, joiden avulla voidaan määritellä tietyn infektion esiintyminen. Meidän tutkimusprojektissa hakuparametreja on moninkertainen määrä, joten myös tunnistamisen prosessi on monimutkaisempi. Emme myöskään etsi datasta pelkästään yksittäisiä sanoja, vaan riskitekijöitä, jotka on voitu kirjata potilaskertomukseen monella eri tavalla kirjaajasta riippuen. Lisäksi suomenkielinen aineisto lisää tutkimuksemme haasteita, sillä kielellemme tunnusomaisesti sanoihin liittyy lukemattomia määriä erilaisia päätteitä. Käsiteltävä tieto on siis tavallista monimutkaisempaa”, Salanterä selittää.

“Moni pitää sitä, mitä me nyt teemme, haasteiden vuoksi hyvin vaikeana. Me näemme asian niin, että haastavien asioiden tekeminen on tutkijoiden kannalta erityisen kiinnostavaa. Kun saamme algoritmin toimimaan, voimme tukea apua kaipaavia lapsia jo varhaisessa vaiheessa ja vähentää sairaudesta aiheutuvia myöhäishaittoja”, Lähteenmäki ja Salanterä sanovat.

Kasvava syövästä parantuneiden määrä ohjaa kehittämään hoitoa

Lasten syöpien ennuste on parantunut viime vuosikymmeninä Suomessa merkittävästi. Syövästä parantumisen mittarina käytetään viiden vuoden suhteellista elossaololukua. Nykyään luku on 80 prosenttia. Se kertoo, kuinka suuri osa sairastuneista elää viisi vuotta syövän toteamisen jälkeen. Syövästä selvinneiden lasten määrä siis kasvaa jatkuvasti, ja nykyään Suomessa onkin lähes 5 000 aikuista, jotka ovat lapsena sairastaneet syövän. 

Selviytyneistä jopa kaksi kolmesta kärsii syövän aiheuttamista myöhäishaitoista, kuten toisesta syövästä, hedelmällisyyden alenemasta, sydän- ja verisuonisairauksista, kehitys- ja oppimishäiriöihin tai psykososiaalisista häiriöistä. Selviytyjien kasvava määrä ja syöpien myöhäisvaikutuksista kärsiminen edellyttävät myös psykososiaalisen hoidon kehittämistä.

Suomen yliopistollisten sairaaloiden lasten syöpäyksiköt määrittelivät vuonna 2014 yhteiset tavoitteet myöhäisseurantatyölle, jolla pitkäaikaisselviytyjien seurantaa parannetaan. Nyt alkanut tutkimusprojekti edistää tavoitetta tehokkaammasta seurannasta. 

“Tämän tutkimuksen avulla saamme tietää, keihin parantuneista meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta psykososiaaliset myöhäisvaikutukset olisivat lievemmät”, Lähteenmäki kiteyttää.

Aamu haluaa olla mukana kehityksen kärjessä mahdollistamassa uusien innovaatioiden hyödyntämisen lasten syöpähoidoissa ja edistää tutkimusta, jotta terve aikuisuus olisi kaikille syöpään sairastuneille lapsille totta. Tiedämme jo nyt, että tekoäly mahdollistaa useiden rutiinien käsittelyn nykyistä monin verroin nopeammin ja tulee näin olemaan suuri apu myös hoitotyössä yhdenmukaistaen ja tehostaen rutiineja sekä eliminoiden inhimillisiä virheitä. Päivi Lähteenmäen ja Sanna Salanterän tutkimusprojekti sai Aamulta 28 000 euron suuruisen apurahan.