Aamu on myöntänyt 300 000 euroa lasten syöpätutkimukseen

Myönnetyllä rahoituksella mahdollistetaan uusia tutkimusavauksia sekä turvataan käynnissäolevien jatkuminen.

Toinen kuluvan vuoden rahoituskierros toteutuu loppuvuodesta.

RAHOITETUT TUTKIMUKSET:

Lapsuusiän leukemian luustovaikutukset – kudostason mekanismit
Lapsuusiän leukemia ja sen hoito voivat heikentää luustonterveyttä. Luustokomplikaatiot ovatkin tavallisia lapsileukemiapotilailla. Niiden taustamekanismeja ei kuitenkaan tunneta tarkoin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää leukemian luustokomplikaatioiden, kuten osteonekroosin ja nikamamurtumien, riskitekijöitä sekä kudostason mekanismeja.
Spesifiset tavoitteet:
1. Identifioida leukemiaan liittyvät luumuutokset kudostasolla diagnoosivaiheen luuydinbiopsianäytteistä.
2. Tunnistaa kliinisiä riskitekijöitä, jotka yhdistyvät joko kliinisiin luustokomplikaatioihin tai luuston kudostason muutoksiin.
3. Tunnistaa leukemialapsilla luustonterveyteen assosioituvia uusia merkkiaineita mm. mikro-RNA-analyysein.
4. Määrittää luuytimen mesenkymaalisten kantasolujen osteogeeninen kapasiteetti leukemian diagnoosivaiheessa sekä hoidon kuluessa.

SIOPEN jäsenmaksu
Suomi on ollut mukana SIOP:n korkeariski neuroblastooman hoitoprotokollissa, joihin pääsyn edellytyksenä on kuuluminen SIOPEN:iin.

PP2A in medulloblastoma therapy resistance: novel opportunities for targeted therapeutics
Specific aims of the research study are:
Aim 1. Investigation of a role of PP2A and its inhibitor proteins in drug resistance.
Aim 2. Validation of the combination therapies in orthotopic mouse model.

An international prospective trial for children with atypical teratoid/rhabdoid tumours (ATRT)
SIOPE ATRT 01 on prospektiivinen kansainvälinen eurooppalainen monikeskustutkimus, jossa tutkimuksen kohteena ovat 0-18-vuotiaat potilaat, joilla on todettu ATRT -aivokasvain. Kyseessä on ensimmäinen eurooppalainen nimenomaan ATRT-aivokasvaimen hoitoon keskittyvä tutkimus- ja hoitoprotokolla.

ATRT on harvinainen, tyypillisesti pienten lasten aggressiivinen aivokasvain. Alle 1-vuotiailla lapsilla ATRT on yleisin maligni aivokasvain. Sairauden ennuste vaihtelee riippuen lapsen sairastumisiästä ja kasvaimen biologisesta alatyypistä. Alle 1 v ikäisillä lapsilla ennuste on huonoin, eri tutkimuksissa 5 vuoden eloonjäämistodennäköisyys on enintään 30%, yli 1 v ikäisillä 30-70%.

Personal crisis and cancer predispose syndromes (PeCCaPS), genomitiedon psykologiset vaikutukset
Hankkeessa tutkitaan, miten syöpään sairastuneiden lasten vanhemmat kokevat syöpäherkkyyteen liittyvät geneettiset tutkimukset keskittyen ensisijaisesti tietotarpeisiin, päätöksentekoprosessiin, tietoon perustuviin valintoihin ja perinnöllisyysneuvontaan. Kyseessä on translationaalinen tutkimus eli mukana on perinnöllisyyslääkäreitä, psykologeja, bioeetikkoja sekä lasten hemato-onkologeja. Tutkimuksessa on mukana kaikki Suomen yliopistolliset keskussairaalat. Hanke toteutetaan kansainvälisenä tutkimusyhteistyönä Pohjoismaisten tutkimusryhmien kanssa.

Prospektiivinen kansainvälinen pienten lasten medulloblastooman kliininen lääketutkimus
Tutkimus on alle 5-vuotiaiden medulloblastoomapotilaiden hoitoa koskeva prospektiivinen, vaiheen 3 lääketutkimus, jonka tärkein tavoite on vähentää hoitoon liittyviä myöhäishaittoja.

Significance and specific targeting of SUMO pathway in Neuroblastoma
Vuosien laajojen tutkimusten jälkeen on ymmärretty proteiiniulottuvuuden merkitys syövässä lopullisen pahanlaatuisen fenotyypin säätelijänä. Proteiinien toimintaa säätelevät posttranslationaaliset modifikaatiot, mukaan lukien pienet ubikitiinin kaltaiset modifikaatiot, kuten 90-luvun lopulla tunnistettu sumolaatio. Sumolaatiolla on katsottu olevan keskeinen rooli useiden syöpien molekyylimekanismeissa prekliinisissä kokeissa. Sumolaation estämisen on myös ehdotettu olevan uusi tapa myös aktivoida immuunivaste taistelussa syöpäsoluja vastaan. Rahoitetussa tutkimuksessa selvitetään sumoolaatiokoneiston merkitystä potilaan ennusteen ja lääkehoitovasteiden määrittämisessä ja uutena lääkekohteena neuroblastoomassa.

Medulloblastooman postoperatiivinen hoito, kansainvälinen prospektiivinen tutkimus yli 3 -5 -vuotiailla lapsilla ja nuorilla
Keskeinen tavoite on medulloblastoomaa sairastavien yli 3-vuotiaiden lasten ja nuorten ennusteen parantaminen ja hoidon pitkäaikaishaittojen vähentäminen. Medulloblastoomat tyypitetään tutkimuksessa kasvaimen biologian perusteella erittäin hyvän ennusteen ryhmään, keskiriskin ryhmään ja kliinisen korkeariskin mutta biolgoisen matalariskin ryhmään.

 

#elämäontutkimisenarvoinen