Leukemian uudet hoidot, 15 000 e

Akuutti leukemia (ALL) on lasten yleisin syöpä. Leukemioiden ennusteet ovat parantuneet, mutta hoidot ovat pitkiä ja niistä aiheutuu lyhyt- ja pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Joidenkin leukemioiden (esim. ns ”vauvaleukemia”) eloonjäämisennuste on vain 50 %. Näiden syiden vuoksi tarvitsemme uusia hoitoja leukemiaa sairastaville lapsille.

Yhteistyössä Itä-Suomen sekä Turun yliopisto kanssa on perustettu yksisolusekvensointi, jossa analysoidaan leukemianäytteen jokaisen solun geenien ilmentymistaso koko perimäaineksen laajuisesti (single cell RNA sequencing). Tämä mahdollistaa leukemian lääkevasteiden arvioinnin potilasnäytteistä aivan uudella tarkkuudella. Potilasnäytteillä on pilotoitu ja menetelmä tuottaa korkealaatuista dataa. Tutkimuksessa kerätään potilasnäytteitä diagnoosihetken (päivä 1) lisäksi hoidon ensimmäisinä päivinä verestä (päivät 2-7) ja rutiininomaisten alkuhoidon luuydinkontrollien yhteydessä (päivät 15, 29 ja 79). Diagnoosinäytteestä tehdään leukemian geenivirheiden sekvensointi (whole genome sequencing, WGS) ja transkriptioprofiloinnit (GRO-seq ja scRNA- seq). Seurantanäytteistä tehdään lisäksi yksisolusekvensointi (scRNA-seq). Tavoitteena on tunnistaa geenivirheiden ja niiden aiheuttamien geenien luennan muutosten lisäksi varhaisen hoitovasteen ja erityisesti sen puutteen taustalla olevia mekanismeja. Tämä voisi auttaa hoidon kohdentamisessa siten, että myös lääkkeille vastustuskykyiset solupopulaatiot voidaan paremmin huiomioida.

Tietokoneavusteisesti on seulottu uusia lääkehoitoja eri leukemian muotoihin. Vastikään on julkaistu uusi lääkehoitomahdollisuus (dasatinibi), joka tehoaa noin kolmasosalle T-soluista akuuttia leukemiaa (T- ALL) sairastavista potilaista. Kyseisen havainnon (ja muiden vastaavien kandidaattimolekyylien) tutkimista jatketaan solumalleissa sekä T-ALL:n seeprakalamallissa. Tavoitteena on selvittää uusien lääkkeiden prekliinistä tehoa eläinmallissa ja soveltuvuutta osana leukemian kokonaishoitoa. Erityisesti T-ALL:ssa relapsit kaipaavat uusia hoitoja, sillä taudin ennuste on heikko nykyhoidoilla.