Suomessa tehtävä täysin ainutlaatuinen tutkimus voi mullistaa ymmärryksen lasten syövistä

Tutkija Anna Aakula keskittyy selvittämään, millainen rooli PP2A-proteiinin, eli syöpäsolujen kasvua estävän jarrun, säätelyllä on lasten syöpiin ja niiden hoitomuotojen kehittämiseen.

“Olen perehtynyt laajasti kansainvälisiin tutkimuksiin, mutta en ole löytänyt vielä mitään samanlaista kuin mitä minä nyt teen. Tutkimukseni yhdistää PP2A-proteiinin, epigenetiikan ja lasten syövät”, tutkijatohtori Anna Aakula Turku Bioscience Centresta sanoo.

AAMU Säätiön rahoitus vuodelle 2021 on mahdollistanut Aakulan keskittymisen täysin uudenlaiseen tutkimukseen, joka voi parhaimmillaan uudistaa ymmärryksemme lasten syöpien kehittymisestä ja parantaa niiden hoitoa.

PP2A-proteiini tutkimuksen keskiössä

Jokaisesta meistä löytyy eri osista koostuva PP2A-proteiini. Yksi sen osista määrittää, mitä kohdetta tai kohteita se soluissamme säätelee.

PP2A-proteiinin lisäksi meistä löytyy myös sen estäjiä, joiden tasot lisääntyvät useassa syövässä. Näin PP2A:n luontainen toiminta on usein estettynä syövissä. 

Yleensä syöpätutkimuksessa on keskitytty enemmän syövän kiihdyttäjiin jarruttajien sijaan. Aikuisten syövissä kasvua lisäävät proteiinit usein aktivoituvat, kun taas kasvunestäjät, kuten esimerkiksi PP2A-proteiini, estyvät. Lasten syöpäsolut ovat kuitenkin erilaisia kuin aikuisten.

 

Kuva – Muuttunut PP2A-proteiinivälitteinen säätely.

 

PP2A-proteiini on siis ikään kuin jarru, joka voi estää syöpäsolujen kasvua. Sitä aktivoimalla voidaan esimerkiksi vaikuttaa syövän kehittymiseen tai tehostaa tiettyjen syöpien hoidossa käytettyjen lääkkeiden vaikutusta.

Aakulan tutkimuksen kohteeksi PP2A-proteiini on valikoitunut Turun yliopiston professorin Jukka Westermarckin tutkimusryhmän myötä. Tutkimusryhmä selvitti muutama vuosi sitten PP2A-proteiinin ja sen estäjien erilaisia säätelykohteita soluissamme. Seulonnassa selvisi, että PP2A:lla voi olla tärkeä rooli epigeneettisten proteiinien säätelyssä, joten tämä säätely valikoitui mielenkiintoiseksi tutkimuskohteeksi.

Lasten syövissä epigenetiikalla on tärkeä rooli

Epigenetiikka tarkoittaa sitä, miten ympäristö vaikuttaa geeniemme toimintaan. Aakulan mukaan sitä voi kutsua esimerkiksi “geenien tukirakenteeksikin”.

Aakula on aiemmin tutkinut epigeneettisiä säätelijöitä muun muassa aikuisten eturauhas- ja rintasyövissä. Uudessa tutkimuksessa hän yhdistääkin luontevasti vahvan viidentoista vuoden tutkijakokemuksensa epigenetiikasta lasten syöpiin.

“Haluan selvittää PP2A:ta estävien proteiinien tasoja lasten syövissä, jotta tietäisin tarkemmin, miten ne toimivat. PP2A-proteiini säätelee useita kohteita, joten yritän löytää keskeisimmät epigeneettiset proteiinit ja niiden säätelykohdat, jotta niitä voitaisiin hyödyntää myöhemmin syöpien hoidossa. Jotta PP2A:ta aktivoimalla saataisiin täsmällinen vaikutus aikaan, pitää tietää myös, mitä osaa siitä aktivoida. Sekin on siis selvitettävä tutkimalla”, Aakula selventää.

Aakulan mukaan epigenetiikalla on erityisesti lasten syövissä aikuisten syöpiä paljon keskeisempi rooli.

“Aikuisten syövissä on yleensä ehtinyt ajan ja iän myötä tapahtua useita solumutaatioita. Lasten syövissä puolestaan epigeneettinen säätely on keskeisempää ja sen ymmärtäminen tärkeämpää. Lasten syövät käyttäytyvät täysin eri tavalla kuin aikuisten syövät, joten aiempia aikuisten syövistä saatuja tutkimustuloksia ei voi monistaa suoraan koskemaan lapsia. Tulokset voivat olla aivan erilaisia”, Aakula sanoo.

Tutkimustulokset voivat mullistaa ymmärryksen lasten syövistä

Aakulan työn avulla saadaan selville uudenlaista tietoa lasten syövistä. Tutkimus ei kohdistu erityisesti tiettyihin lasten syöpiin, vaan Aakula kuvailee lähestyvänsä aihetta avoimin mielin.

“En osaa vielä sanoa, onko joku lasten syöpien lukemattomista muodoista tai alatyypeistä se, missä PP2A-proteiini on keskeisempi ja sen aktivoinnista olisi erityisesti hyötyä, mutta toivon, että saamme muun muassa tähän kysymykseen vastauksen.”

Tällä hetkellä lasten syöpien taustasyyt eivät ole selvillä. Jos esimerkiksi Aakulan PP2A-tutkimuksen avulla syövän syntymekanismit opitaan tuntemaan paremmin, voidaan niitä kartoittaa jo diagnoosivaiheessa ja hoitoa yksilökohtaistaa tai räätälöidä. “Voidaan antaa oikea lääke, oikeaan aikaan ja oikealla annostuksella. Näin hoito muuttuu täsmällisemmäksi ja esimerkiksi hoitojen sivuvaikutukset voidaan minimoida”, Aakula selventää.

Osana tutkimusta hän käyttää moderneja työkaluja, kuten muun muassa CRISPR-geenisaksia. CRISPR-geenisakset ovat uusi ja monipuolinen geenieditoinnin työkalu, josta povataan tulevaisuudessa merkitsevää välinettä syöpien hoidossa tai jopa ennaltaehkäisyssä. 

PP2A-tutkimuksessa geenisaksia hyödynnetään keskeisenä tutkimusvälineenä, sillä niiden avulla epigeneettisten proteiinien säätelykohtien tutkiminen on tehokkaampaa. Jos Aakulan tutkimus tuottaa tarpeeksi tarkkaa tietoa geenien säätelystä, voidaan CRISPR-tekniikkaa käyttää myöhemmin muun muassa syöpäsolujen muuttamiseen. Se tehostaisi syöpien hoitoa. 

Tuloksia viidessä vuodessa

Aakula luottaa siihen, että tutkimus tuottaa melko nopeasti uutta tietoa.

“Toivoisin, että esimerkiksi viidessä vuodessa olisimme löytäneet jotain konkreettista, jonka voisi huomioida jo syöpien diagnoosivaiheessa tai hoidossa. Yksittäisistä tutkimustuloksista muodostuu paloja alati suurenevaan palapeliin, jonka avulla lasten syöpiä ymmärretään paremmin. Se jää kuitenkin nähtäväksi, kuinka merkittäviä nämä yksittäiset palat tulevat olemaan.”

Tällä hetkellä Aakula on ainoa, joka keskittyy tutkimaan PP2A:n säätelyä lasten syövissä. Laajempi tutkimusryhmä mahdollistaisi paremmat tulokset nopeammin.

“PP2A:n säätelyn tutkimista voisi laajentaa todella moneen eri suuntaan, sillä lasten syövissä se on vielä tuntematon tie, josta saadulla tiedolla voi olla valtava vaikutus tulevaisuudessa.”

AAMU Säätiö rahoittaa vuonna 2021 Anna Aakulan PP2A-tutkimusta, sillä ilman perustutkimusta lasten syöpien syntymekanismeja ei ymmärretä. Perustutkimus luo pohjaa tulevaisuuden paremmille syöpähoidoille.